• 26 stycznia, 2021
Początek końca koronarografii? Wyniki badania Syntax III Revolution

Początek końca koronarografii? Wyniki badania Syntax III Revolution

3 października, 2018

Niemal pełna zgodność decyzji Heart Team podejmowanych na podstawie obrazowania nieinwazyjnego oraz tradycyjnej koronarografii. Czy ciągu najbliższych 5-10 lat TK tętnic wieńcowych może całkowicie wyprzeć tradycyjną koronarografię?

Od kilku lat obserwujemy bardzo szybki rozwój nieinwazyjnych technik obrazowania naczyń wieńcowych. Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) pozwala obecnie na bardzo precyzyjny opis nawet niewielkich i silnie uwapnionych tętnic wieńcowych. W połączeniu z nieinwazyjną oceną fizjologiczną (FFR CT) kardiolodzy otrzymują potężne narzędzie w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, a kardiolodzy interwencyjni w planowaniu zabiegów rewaskularyzacji- tyle w teorii.  Otwartym pytaniem pozostaje jednak czy te, do tej pory, teoretyczne założenia mogą już dziś przełożyć się na codzienną praktykę?

W czasie ostatniego kongresu Euro PCR w Paryżu Patrick Serruys (Thoraxcenter, Rotterdam, Holandia)  zaprezentował wyniki badania Syntax III Revolution, w którym po raz pierwszy zbadano czy decyzje konsylium Heart Team (HT) podjęte jedynie na podstawie wyników badań nieinwazyjnych różnią się od tych wypracowanych na podstawie klasycznej angiografii tętnic wieńcowych. 

Do badania (przeprowadzonego w 6 ośrodkach z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Belgii i Włoch) włączono 223 pacjentów, u których w trakcie tradycyjnej koronarografii uwidoczniono wielonaczyniową (3 lub więcej) chorobę wieńcową lub istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej. Wszyscy chory zostali następnie poddani badaniu TK tętnic wieńcowych z wykorzystaniem systemu GE Revolution wraz z oceną fizjologiczną z zastosowaniem systemu Heart Flow FFR-CT. Po badaniu TK pacjenci zostali poddani randomizacji do 2 grup: w pierwszej członkowie HT podejmowali decyzję na podstawie klasycznej angiografii, w drugiej jedynie na podstawie TK. 

Ze względów bezpieczeństwa, w ostatnim etapie, oba zespoły HT otrzymywały wszystkie dostępne dane z badań obrazowych aby móc podjąć ostateczną decyzję. Tym samym badanie zostało opisane jako „wirtualnie randomizowane”. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym było porównanie zgodności w ocenie skali Syntax Score 2 ocenionej przez oba zespoły HT. Drugorzędowym punktem końcowym była ocena wpływu dodatkowych informacji wynikających z nieinwazyjnej oceny FFR CT na strategię leczenia proponowaną przez HT.

Pierwszym istotnym wynikiem badania jest informacja, że spośród 223 zrandomizowanych chorych tylko u 1 pacjenta nie udało się otrzymać diagnostycznych obrazów TK (z powodu artefaktów ruchowych). Ocena FFR CT była możliwa u 196 chorych (88%). Pokazuje to jak wysokiej jakości obrazowanie zastosowano w czasie badania.

Zgodność HT w ocenie kwalifikacji chorych do zabiegów PCI lub CABG (pierwszorzędowy punkt końcowy) była bardzo wysoka i wynosiła około 93%. Współczynnik Kappa Cohena wynosił 0,82 co wskazuje na niemal pełną zgodność pomiędzy oboma zespołami. Zgodność co do segmentów naczyń wymagających rewaskularyzacji wynosiła 81,1%. Zwraca jednak uwagę istotna różnica w ocenie krętości naczyń (bardziej wyrażona w angiografii; 2,2% v. 0,9%, p=0,014) oraz nasilenia zwapnień (częściej opisywanych w TK; 28,9% vs. 13%, p<0,001).

Dodatkowe dane z nieinwazyjnej oceny FFR CT (drugorzędowy punkt końcowy) zmieniły decyzję HT w przypadku 14 chorych (7%), z czego u 13 chorych oznaczało to zmianę kwalifikacji z leczenia chirurgicznego na przezskórne.

Podsumowując, powyższe badanie wykazało niemal pełną zgodność decyzji HT podejmowanych na podstawie obrazowania nieinwazyjnego oraz tradycyjnej koronarografii. Wskazuje to na potencjalną możliwość planowania zabiegów rewaskularyzacji w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej jedynie na podstawie wyników badań nieinwazyjnych.

Wyniki powyższego badania przez wielu uznane zostały za jedne z najważniejszych z zaprezentowanych w trakcie tegorocznego EuroPCR. Komentatorzy akcentowali istotność konsylium HT w planowaniu zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz podkreślali konieczną obecność radiologa w tej grupie w przypadku wykorzystania technik nieinwazyjnych. 

Patrick Serruys spekuluje, że w ciągu najbliższych 5-10 lat TK tętnic wieńcowych może całkowicie wyprzeć tradycyjną koronarografię- czy faktycznie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji?

 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ I ROZWIĄŻ QUIZ

 

Powiązane artykuły