ESC 2022, TOMAHAWK

Wczesna koronarografia bez dodatkowej korzyści u pacjentów z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia – wyniki badania TOMAHAWK.

Wyniki badania TOMAHAWK zaprezentowane podczas Kongresu European Society of Cardiology 2022 w Barcelonie, wraz z jednoczasową publikacją na łamach New England Journal of Medicine [1], miały odpowiedzieć na pytanie czy wczesna koronarografia w porównaniu ze wstępną intensywną terapią medyczną wraz z opóźnioną/selektywną koronarografią wykazuje korzyści u pacjentów z nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia o potencjalnie wieńcowej etiologii.

554 pacjentów z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia o potencjalnej przyczynie wieńcowej w 31 ośrodkach w Niemczech i Danii zostało zrandomizowanych w stosunku 1:1 do 2 grup: wczesnej strategii inwazyjnej (koronarografia) – 281 pacjentów versus wstępnej intensywnej terapii medycznej (ICU, intensive care unit) wraz z opóźnioną/selektywną koronarografią – 273 pacjentów. 

Jako kryteria włączenia do badania zdefiniowano: wiek ≥ 30 lat, pozaszpitalne zatrzymanie krążenia ze spontanicznym jego powrotem, brak uniesienia odcinka ST w zapisie elektrokardiograficznym wykonanym po powrocie krążenia. Wśród kryteriów wyłączenia znalazły się: zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI, ST-segment elevation myocardial infarction), ciężka niestabilność hemodynamiczna/elektryczna wymagająca natychmiastowej koronarografii, oczywista pozasercowa etiologia zatrzymania krążenia, ciąża, uczestnictwo w innym badaniu interwencyjnym. 

Mediana wieku pacjentów wynosiła 70 lat, blisko 1/3 chorych była płci żeńskiej, 37.6% chorych miało zdiagnozowaną chorobę wieńcową, 19.6 % wywiad uprzedniego zawału serca, 17.4 % wywiad przebytej w przeszłości angioplastyki wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention), 9.3 % przebyło zabieg pomostowania wieńcowego (CABG, coronary artery bypass grafting), u 10.9 % pacjentów zdiagnozowano chorobę miażdżycową tętnic obwodowych, 9.7 % miało wywiad uprzedniego udaru mózgu/przemijającego epizodu niedokrwiennego (TIA, transient ischemic attack), a 29 % rozpoznaną cukrzycę. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. Mediana czasu od zatrzymania krążenia do jego spontanicznego powrotu wynosiła 15 minut (IQR 9-20). U 55.5 % chorych pierwszym obserwowanym rytmem był rytm defibrylacyjny. Większość pacjentów przy przyjęciu do szpitala była w stanie śpiączki z oceną neurologiczną w skali GCS (Glasgow Coma Scale) równą 3 punkty. Jako pierwszorzędowy punkt oceny końcowej zdefiniowano całkowitą śmiertelność po 12 miesiącach. Drugorzędowy punkt końcowy obejmował zgon lub poważny deficyt neurologiczny w okresie 1 roku.

Koronarografię wykonano u prawie wszystkich pacjentów z grupy natychmiastowej koronarografii (96 %), u 38 % pacjentów zidentyfikowano zwężenie w naczyniu wieńcowym będące potencjalną przyczyną zatrzymania krążenia, a 37 % chorych poddano interwencji przezskórnej. W grupie opóźnionej koronarografii u 62,2 % pacjentów wykonano diagnostykę inwazyjną, u 43 % zidentyfikowano zmianę odpowiedzialną za niedokrwienie, zaś PCI wykonano u 43 % chorych. Nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą natychmiastowej koronarografii, a grupą chorych poddanych wstępnej intensywnej terapii medycznej wraz z opóźnioną/selektywną koronarografią (HR 1.25, 95% CI 0.99-1.57, p=0.05) – Rycina 1. Mimo, iż wstępne wyniki (30 dni) wykazały wyższą częstość występowania złożonego drugorzędowego punktu końcowego w grupie natychmiastowej koronarografii (64.3 % vs 55.6 %), nie zostało to potwierdzone w obserwacji 12-miesięcznej (RR: 1.47; 95% CI: 0.66-3.26), a początkowe wyniki deficytu neurologicznego po 30 dniach zostały określone przez autorów jako prawdopodobne „odkrycie statystyczne”.

WNIOSKI Wśród pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia o możliwym podłożu wieńcowym strategia wczesnej koronarografii nie wykazała korzyści w porównaniu z początkową intensywną terapią z opóźnioną/selektywną koronarografią. Wczesna koronarografia nie poprawiła przeżycia 12-miesięcznego ani nie zmniejszyła ryzyka zgonu lub ciężkiego deficytu neurologicznego.

BIBLIOGRAFIA:
1. Desch S, Freund A, Akin I, et al., on behalf of the TOMAHAWK Investigators. Angiography After Out-of-Hospital Cardiac Arrest Without ST-Segment Elevation. N Engl J Med 2021;Aug 29:[Epub ahead of print]. Presented by Dr. Steffen Desch at the European Society of Cardiology Congress (ESC 2022), Barcelona, Spain, August 28, 2022.

Rycina 1. Pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu TOMAHAWK w obserwacji 12-miesięcznej. ICU – intensive care unit; oddział intensywnej terapii. Zmodyfikowano na podstawie [1].
Poprzedni Artykuł

AW-RW-ADR-...-investment!

Następny Artykuł

ESC 2022 | REVIVED-BCIS2

Powiązane Artykuły
Total
0
Share