Konieczne są dokładniejsze algorytmy kwalifikacji pacjentów do inwazyjnych badań tętnic wieńcowych.

Na Kongresie European Society of Cardiology 2022 w Barcelonie zaprezentowano wyniki badania Dan-NICAD 2 [1] , które miało na celu porównanie skuteczności diagnostycznej dwóch rodzajów obciążeniowego badania perfuzyjnego mięśnia sercowego (MPI, myocardial perfusion imaging), tj. rezonansu magnetycznego serca 3T (CMR, cardiac magnetic resonance) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej z rubidem (Rb-PET, rubidium positron emission tomography) u pacjentów poddawanych wieńcowej angiografii tomografii komputerowej (CTA, computed tomography angiography) ze względu na podejrzenie choroby wieńcowej (CAD, coronary artery disease).

Do badania Dan-NICAD 2 włączono 1732 pacjentów z objawami sugerującymi obecność zwężenia tętnic wieńcowych, u których wykonano tomografię tętnic wieńcowych. Średni wiek pacjentów wynosił 59 lat, zaś 57 % badanej populacji chorych stanowili mężczyźni. Na podstawie wyników CTA u 445 pacjentów (26 %), u których wysunięto podejrzenie istotnych zmian w naczyniach wieńcowych, definiowanych jako zwężenie > 50 % średnicy naczynia, wykonano CMR oraz Rb-PET, a następnie koronarografię z oceną cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (ICA-FFR, invasive coronary angiography-fractional flow reserve). Ostatecznie 372 pacjentów, u których wykonano diagnostykę z użyciem obu metodami, zostało włączonych do końcowej analizy. Obecność hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych potwierdzono u 164 (44.1 %) pacjentów. Czułość diagnostyczna CMR oraz Rb-PET wyniosła odpowiednio 59 % (95 % CI: 51–67%) oraz 64 % (95 % CI: 56–71 %, p=0.21), natomiast swoistość 84 % (95 % CI 78–89 %) oraz 89 % (95 % CI 84–93 %, p=0.08). Dodatnia wartość prognostyczna (PPV, ang. positive prognostic value) oraz ujemna wartość prognostyczna (NPV, ang. negative prognostic value) były zbliżone między obiema metodami (PPV dla CMR wyniosła 76 % vs. 79 % dla Rb-PET, NPV dla CMR 73 % vs. 75 % dla Rb-PET). Całkowita dokładność była nieco wyższa dla Rb-PET w porównaniu z CMR (78 % vs. 73 %, p=0.03). Badanie Rb-PET prawidłowo sklasyfikowało więcej pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową (choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej lub choroba trójnaczyniowa) w porównaniu z CMR: Rb-PET 30/31 (96.8%) versus CMR 24/31 (77.4%), p=0.03. Należy podkreślić, że obie metody wykazały wysoką czułość w diagnostyce istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych, definiowanych jako zwężenie > 70 % średnicy naczynia  [CMR 83 % (95 % CI 72–91 %); Rb-PET 89 % (95 % CI 79–95 %)].

Zdaniem autorów istnieje potrzeba zwiększenia dokładności tomografii komputerowej tętnic wieńcowych w celu redukcji wskazań do diagnostyki inwazyjnej, w szczególności w grupie chorych bez istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych. Prezentujący wyniki Morten Bøttcher, MD, PhD z Uniwersytetu w Aarhus stwierdził iż najlepszą metodą osiągnięcia tego celu będzie poprawa jakości obrazów otrzymywanych w CT i, być może, udoskonalenie metod analizy już uzyskiwanych obrazów – nieinwazyjnej oceny cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego oraz systemów zliczania fotonów. Według Bøttchera techniki perfuzji również mają potencjał rozwojowy, na przykład poprzez ilościowy pomiar perfuzji podczas CMR lub badanie PET z 15O-wodą jako markerem perfuzji.

Rycina 1. Schemat badania Dan-NICAD 2 – zmodyfikowano na podstawie [1]. MR – magnetic resonance, rezonans magnetyczny; PET – positron emission tomography, pozytonowa tomografia emisyjna; CAD – coronary artery disease, choroba wieńcowa; FFR – fractional flow reserve, cząstkowa rezerwa przepływu wieńcowego.

Bøttcher M. Dan-NICAD 2: perfusion scanning with MR or PET after a positive CT coronary angiography. Presented at: ESC 2022. August 28, 2022. Barcelona, Spain.
Poprzedni Artykuł

Zawał serca a wielonaczyniowa choroba wieńcowa: Rewaskularyzacja z wykorzystaniem FFR lepsza niż w oparciu o obraz angiograficzny

Następny Artykuł

Nawigacja ultrasonograficzna w celu uzyskania tętniczego dostępu udowego  podczas procedur kardiologicznych – skuteczność vs rutyna – wyniki badania UNIVERSAL

Powiązane Artykuły
Total
0
Share