• 26 stycznia, 2021
Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

Lepsze wyniki angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ogólnej populacji – wyniki badania ULTIMATE

1 grudnia, 2018

Optymalizacja zabiegów PCI z zastosowaniem IVUS pozwala na poprawę wyników zabiegu nie tylko w poszczególnych populacjach (np. u chorych z zajęciem pnia lewej tętnicy wieńcowej), ale również w ogólnej populacji i codziennej praktyce, przede wszystkim poprzez zmniejszenie częstości kolejnych rewaskularyzacji. 

Obrazowanie z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej pozwala skutecznie optymalizować wyniki przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Dotychczasowe badania wykazały poprawę wyników leczenia w niektórych populacjach chorych (np. z zajęciem pnia lewej tętnicy wieńcowej) dzięki zastosowaniu IVUS. Brak było jednak do tej pory badań wskazujących czy rutynowe zastosowanie IVUS w codziennej praktyce klinicznej i ogólnej populacji wpłynie na odległe wyniki leczenia.

W czasie ostatniego kongresu TCT w San Diego Junjie Zhang (Szpital Uniwersytecki Nanjing, Chiny) zaprezentował wyniki badania ULTIMATE porównującego wyniki PCI z rutynowym zastosowaniem IVUS, z zabiegami przeprowadzonymi jedynie pod kontrolą angiografii.

Do badania włączono 1448 chorych zakwalifikowanych do przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Pacjenci zostali randomizowani 1:1 do grupy, w której zabieg optymalizowany był z zastosowaniem IVUS oraz do grupy kontrolnej, gdzie zabieg wykonywany był jedynie pod kontrolą angiografii. Charakter i lokalizacja zmiany nie były kryterium włączenia do badania, ponieważ autorom zależało na uzyskaniu wyników wśród jak największej i szerokiej populacji mającej odwzorować warunki codziennej praktyki klinicznej.

Pierwszorzędowym punktem końcowym były wszelkie zdarzenia niepożądane związane z leczonym naczyniem (ang.: target vessel failure – TVF), na które składały się: kolejny zabieg rewaskularyzacji, zawał mięśnia sercowego wywołany zmianą w leczonym naczyniu oraz zgon z przyczyn sercowych. Kryteria optymalnego wyniku zabiegu w IVUS obejmowały: minimalne pole powierzchni w stencie > 5mm2(lub > 90% pola powierzchni dystalnego segmentu referencyjnego), brak dyssekcji brzeżnej oraz objętość blaszki miażdżycowej (ang.: plaque burden) < 50% w odległości 5mm proksymalnie i dystalnie od stentu.

Badane grupy nie różniły się pod kątem charakterystyki klinicznej. W grupie optymalizowanej za pomocą IVUS wyższa była zarówno średnia długość, jak i średnica implantowanych stentów, odpowiednio 49,99 mm vs. 47,38 mm (p=0,02) oraz 3,14 mm vs. 2,97 mm (p<0,001). W trakcie postdylatacji stosowano większą średnicę balonów (3,73 mm vs. 3,51 mm, p<0,001) i wyższe ciśnienie inflacji (19,7 atm. vs. 19,0 atm., p<0,001). Optymalny wynik wg. oceny IVUS uzyskano u 53% chorych.

Pierwszorzędowy punkt końcowy częściej obserwowano w grupie kontrolnej (2,9% vs. 5,4%, p=0,019). Różnica była spowodowana większą ilością kolejnych rewaskularyzacji naczynia poddanego PCI w ramach badania (1,5% vs. 2,9%, p=0,07). Badane grupy nie różniły się pod względem częstości występowania zgonu z przyczyn sercowych (0,7% vs. 1,4%, p=0,19) oraz zakrzepicy w stencie (0,1% vs. 0,7%, p=0,1). Warto wskazać, że wyniki chorych, u których wykonano IVUS, ale nie udało się spełnić kryteriów optymalnego wyniku, były istotnie gorsze niż tych, u których udało się wypełnić opisane wcześniej kryteria (TVF 4,4% vs. 1,6%, p=0,029).

Komentatorzy podkreślali bardzo dobre wyniki również w grupie optymalizowanej jedynie na podstawie angiografii. Zastosowanie wysokich ciśnień w trakcie postydylatacji (średnio 19 atm.) wskazuje, że grupa ta była odpowiednio leczona, a lepszy wynik w grupie IVUS nie jest jedynie efektem słabych rezultatów grupie kontrolnej. Tym bardziej zaskakujące jest, że udało się uzyskać korzyść z zastosowania obrazowania w tak szerokiej populacji. Eksperci wskazują również uwagę na to, że niewystarczające jest samo wykonanie IVUS, a najbardziej istotnym elementem jest prawidłowa interpretacja danych uzyskanych z badania i ich odpowiednie wykorzystanie.

Podsumowując, wyniki badania popierają tezę jak najszerszego zastosowania obrazowania wewnątrznaczyniowego w celu optymalizacji wyników przezskórnej angioplastyki wieńcowej.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ I ROZWIĄŻ QUIZ

Powiązane artykuły