• 15 czerwca, 2021

ACC 2021 | FLOWER-MI

27 maja, 2021

Porównywalne wyniki rewaskularyzacji pod kontrolą FFR i angiografii u pacjentów ze STEMI i wielonaczyniową chorobą wieńcową

Podczas American College of Cardiology (ACC) 2021 zaprezentowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania FLOWER-MI (ang. Flow Evaluation to Guide Revascularization in Multivessel ST-Elevation Myocardial Infarction). Do badania włączono 1171 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową tętnicy, odpowiedzialną za zawał, i mających co najmniej jedną graniczną zmianę w tętnicach wieńcowych, potencjalnie wymagającą rewaskularyzacji. Pacjenci byli randomizowani do grupy badanej, w której rewaskularyzację przeprowadzono pod kontrolą cząstkowej rezerwy przepływu (FFR; n = 590) lub do grupy kontrolnej, w której wykorzystano standardową ocenę angiograficzną (n = 581). Z badania wykluczono pacjentów z przewlekłym zamknięciem tętnicy wieńcowej, z istotnymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych, niestabilnych hemodynamicznie oraz po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. 

Średni wiek włączonych do badania pacjentów wynosił 63 lata, a 85% grupy badanej stanowili mężczyźni. PCI naczynia nieodpowiadającego za zawał (ang. non-culprit) wykonano u 97% pacjentów w drugim etapie leczenia. Średnia liczba stentów implantowanych u jednego pacjenta wyniosła 1,01 w grupie FFR i 1,50 w grupie angiografii. Pierwszorzędowy punkt końcowy (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zawał serca lub konieczność pilnej rewaskularyzacji) wystąpił z porównywalną częstością w grupie FFR (5,5%), w porównaniu z grupą angiografii (4,2%, p = 0,31) w 12-miesięcznej obserwacji (rys. 1). Częstość występowania poszczególnych składowych złożonego punktu końcowego także była podobna w obu grupach.

Wyniki badania FLOWER-MI wskazują, że wśród pacjentów leczonych pierwotną PCI z powodu STEMI, którzy mieli wielonaczyniową chorobę wieńcową, rewaskularyzacja pod kontrolą FFR nie poprawiła rokowania, w porównaniu z rewaskularyzacją pod kontrolą angiograficzną. Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają pełną rewaskularyzację u pacjentów ze STEMI i wielonaczyniową chorobą wieńcową. W oparciu o wyniki badania FLOWER-MI wydaje się, że akceptowalne jest zarówno leczenie interwencyjne pod kontrolą FFR, jak i angiografii. 

Rys. 1. Wyniki badania FLOWER-MI.

Powiązane artykuły