Przezskórna interwencja wieńcowa z użyciem optycznej koherentnej tomografii vs. samej angiografii – badanie ILUMIEN IV

Aktualnie przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) są najczęściej przeprowadzane z wykorzystaniem samej angiografii. Niemniej jednak obrazowanie wewnątrznaczyniowe może dostarczyć dodatkowych, kluczowych informacji, takich jak: morfologia blaszki, jej długość czy dokładna średnica naczynia. W rutynowo wykonywanej angiografii nie widać niedoprężonych stentów czy malapozycji; w obu wymienionych sytuacjach rokowanie pacjenta znacząco się pogarsza. Czynniki te można wyeliminować, stosując optyczną koherentną tomografię (OCT) czy ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS). 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

OCT w porównaniu z IVUS, charakteryzuje się wyższą rozdzielczością obrazu, a w konsekwencji jest techniką bardziej precyzyjną i łatwiejszą w interpretacji. W poprzednich randomizowanych badaniach strategia przeprowadzania PCI z pomocą OCT w nieskomplikowanych zmianach skutkowała nie tylko większym rozprężeniem stentu w porównaniu z PCI z użyciem tylko i wyłącznie angiografii, ale także rzadszymi dysekcjami czy malapozycją. Badanie ILUMIEN IV zostało zaprojektowane pod kątem oceny bezpieczeństwa i przydatności strategii użycia OCT w grupie pacjentów wysokiego ryzyka  oraz tzw. blaszek wysokiego ryzyka. 

Metody

Pacjenci wysokiego ryzyka definiowani byli poprzez współwystępowanie cukrzycy, natomiast blaszka spełniała kryterium wysokiego ryzyka w przypadku: przebytego zawału serca w ostatnim czasie, długich lub wielopoziomowych zmian wymagających użycia stentów powyżej 28 mm, bifurkacji z koniecznością implantacji dwóch stentów, znacząco skalcyfikowanych zmian, przewlekłej niedrożności naczynia, rozsianej lub multifokalnej restenozy w stencie. Chorzy następnie byli randomizowani w proporcji 1:1. W jednym ramieniu badania przeprowadzano PCI z użyciem OCT, a w drugim ramieniu – PCI z użyciem tylko i wyłącznie angiografii. W przypadku procedur przebiegających z OCT operatorzy zobligowani byli postępować według ścisłego protokołu badania: wykonanie OCT przed implantacją stentu celem oceny morfologii blaszki i sposobu przygotowania zmiany, a także wymierzenia długości zmiany oraz średnicy naczynia. Kolejne OCT wykonywane było po implantacji stentu celem ewaluacji rozprężenia, obecności dysekcji tętnicy wieńcowej czy malapozycji stentu. Po zakończeniu procedury wykonywano finalne OCT. W ramieniu angiograficznym, OCT było wykonane po procedurze, ale wynik badania nie był widoczny dla operatora. Pacjenci byli monitorowani przez 24 miesiące. Badanie miało dwa główne punkty końcowe: jeden dotyczący obrazowania – minimalna powierzchnia stentu oceniona w OCT na koniec PCI, oraz drugi kliniczny – niepowodzenie rewaskularyzacji leczonej tętnicy (ang. target-vessel failure), definiowany jako śmierć z przyczyn sercowych, zawał serca z leczonej tętnicy odpowiedzialnej za zawał lub PCI leczonego naczynia z powodu niedokrwienia. 

Wyniki

Randomizacja, której poddanych zostało 2487 pacjentów, miała miejsce pomiędzy majem 2018 r. i grudniem 2020 r. W grupie z wykorzystaniem OCT znalazły się 1233 osoby, a w grupie z użyciem angiografii – 1254 osoby (rys. 1).

 Minimalna powierzchnia stentu po PCI była równa 5,72±2,04 mm2 w ramieniu badań z OCT i 5,36±1,87 mm2 w ramieniu z wykorzystaniem samej angiografii (średnia różnica 0,36 mm2, 95% CI 0,21-0,51, p < 0,001). Średni czas obserwacji wynosił 729 dni. TVF wystąpił u 88 pacjentów w grupie z OCT i u 99 pacjentów w grupie z samą angiografią (odpowiednio 7,4% i 8,2%; HR 0,9, p = 0,45) (rys. 2). Ponadto w ramieniu OCT zaobserwowano większe rozprężenie stentu, skuteczność interwencji i pole przepływu. Kolejno, rzadziej w tej grupie występowały znaczące: dyssekcje, malapozycje i protruzje. W dwuletniej obserwacji zauważono, że zabieg wykonywany w grupie OCT jest rzadziej powikłany zakrzepicą w stencie w porównaniu z drugą grupą [odpowiednio 6 pacjentów (0,5%) i 17 pacjentów (1,4%), HR 0,36, p = 0,02]. Ponadto wśród osób z powikłaniem zakrzepicy w stencie śmierć lub zawał serca wystąpiły u 95,7% osób. 

Podsumowanie

Podstawowym wnioskiem płynącym z  badania ILUMIEN IV było pokazanie, że wśród pacjentów i blaszek wysokiego ryzyka używane podczas PCI OCT prowadzi do większego minimalnego pola powierzchni stentu w porównaniu z PCI na podstawie samej angiografii. Zaskakującym wynikiem był fakt, że nie znalazło to przełożenia na pierwotny kliniczny punkt końcowy w dwuletniej obserwacji. Wcześniejsze badania naukowe udowadniały wyższość PCI z udziałem technik obrazowania wewnątrznaczyniowego nad PCI z użyciem tylko i wyłącznie angiografii. Niemniej jednak badania te wykorzystywały IVUS. Autorzy mieli na celu weryfikację OCT i algorytmów prowadzących do bardziej optymalnych wymiarów stentów w grupie pacjentów wysokiego ryzyka i w skomplikowanych zmianach, a następnie sprawdzenie, czy przekłada się to na lepsze rokowanie chorych. 

Źródła

1. Ali, Z.A., et al., Optical Coherence Tomography-Guided versus Angiography-Guided PCI. N Engl J Med, 2023.

Poprzedni Artykuł

Czy zamykanie ASD u pacjentów po 60 roku życia jest zasadne a test okluzji balonem pomocnym narzędziem decyzyjnym?

Następny Artykuł

Bifurkacje tętnic wieńcowych. Metaanaliza podsumowująca wyniki leczenia z zastosowaniem różnych technik

Powiązane Artykuły
Total
0
Share